Gener8 staff

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen Gener8Staff, hierna te noemen ‘de gebruiker’, en een opdrachtgever, hierna te noemen ‘de wederpartij’, waarop de gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd door de gebruiker.

2. Diensten

2.1 Gener8Staff houdt zich bezig met het werven en selecteren van personeel voor opdrachtgevers.

2.2 Alle aanbiedingen, offertes en mededelingen door Gener8Staff zijn vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3. Offertes en Aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Gener8Staff zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

3.2 Gener8Staff kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Vergoedingen en Betaling

4.1 Gener8Staff rekent een vergoeding van 20% van het bruto fulltime jaarsalaris van de geplaatste kandidaat.

4.2 De vergoeding wordt in twee termijnen gefactureerd: 10% van het bruto fulltime jaarsalaris op het moment dat de kandidaat het contract tekent en 10% wanneer de kandidaat met succes de proefperiode heeft doorlopen.

4.3 De in offertes en overeenkomsten vermelde tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
4.4 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.5 Indien de wederpartij niet tijdig betaalt, is deze van rechtswege in verzuim en is de wederpartij de wettelijke handelsrente verschuldigd.
Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Gener8Staff maakt als gevolg van de niet-nakoming door de wederpartij, komen voor rekening van de wederpartij.

4.6 Indien een door Gener8Staff geplaatste kandidaat binnen 3 maanden na indiensttreding op eigen initiatief of wegens disfunctioneren vertrekt, zal Gener8Staff eenmalig kosteloos een vervangingskandidaat zoeken. Deze bepaling geldt alleen indien alle facturen tijdig zijn voldaan.

4.7 Indien de wederpartij een door Gener8Staff geïntroduceerde kandidaat rechtstreeks benadert en aanneemt, zonder tussenkomst van Gener8Staff, binnen 12 maanden na de initiële introductie door Gener8Staff, is de wederpartij alsnog de volledige vergoeding zoals beschreven in artikel 4.1 en 4.2 verschuldigd aan Gener8Staff.

5. Selectieprocedure

5.1 Gener8Staff zal de selectie van kandidaten met de grootst mogelijke zorg uitvoeren, op basis van de door de wederpartij verstrekte informatie en functie-eisen.

5.2 De wederpartij is verantwoordelijk voor het verstrekken van
volledige en juiste informatie met betrekking tot de functie en de daaraan gestelde eisen.

5.3 Gener8Staff zal zich gedurende 2 maanden na aanvaarding van de opdracht inspannen om een geschikte kandidaat te vinden. Na deze periode kunnen partijen in overleg de zoekperiode verlengen of de opdracht beëindigen.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Gener8Staff is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Gener8Staff is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6.2 De aansprakelijkheid van
Gener8Staff is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

6.3 Gener8Staff is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de handelingen of nalatigheden van geselecteerde kandidaten, inclusief
schade als gevolg van ontslag of disfunctioneren.

7. Geheimhouding

7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

7.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8. Overmacht

8.1 Gener8Staff is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gener8Staff geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gener8Staff niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gener8Staff of van derden, pandemieën, extreme weersomstandigheden, en cyberaanvallen daaronder begrepen.

9. Intellectueel Eigendom

9.1 Alle door Gener8Staff ontwikkelde en gebruikte methoden, processen, documenten en materialen in het kader van haar dienstverlening blijven het intellectueel eigendom van Gener8Staff. De wederpartij verwerft
uitsluitend de rechten die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.

10. Toepasselijk Recht en Geschillen

10.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gener8Staff partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Gener8Staff, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Door gebruik te maken van de diensten van Gener8Staff, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Wij raden u aan deze voorwaarden zorgvuldig door te nemen. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

 

Laatst gewijzigd: 6 juni 2024